• شرايط عضويت

شرايط عضويت
اين كتابخانه روزانه مورد مراجعه پژوهشگران مركز پژوهشهاي اسلامي، اساتيد و دانشجويان دانشكده صدا و سيما، كاركنان و پژوهشگران مركز قم و راديو معارف مي­باشد. همچنين پژوهشگران خارج از سازمان مي­توانند با ارائه معرفي­نامه از منابع كتابخانه استفاده نمايند. آيين­نامه امانت كتاب به شرح زير مي­باشد:
1-     هريك از اعضا مي­تواند همزمان 5 جلد كتاب به امانت بگيرد.
2-     كتاب­ها به مدت يك هفته (7 روز) امانت داده مي­شود. در صورت نبودن متقاضي قابل تمديد مي­باشد.
3-     در صورت ديركرد در بازگرداندن كتاب، به ازاي هر كتاب در هر رور 250 ريال جريمه دريافت خواهد شد.
4-     نشريات، جزوات، پايان­ نامه­ ها و كتاب­هاي مرجع امانت داده نمي­شود و بايد در داخل كتابخانه مورد استفاده قرار گيرند.
5-     در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن كتاب­هاي امانتي، عضو موظف به پرداخت سه برابر هزينه كتاب به كتابخانه مي­باشد.
6-     در صورت عدم دسترسي به اعضا، كتابخانه مي­تواند از طريق مراجع قانوني خسارت وارده را از ضامن اخذ نمايد.
 
مدارك لازم براي عضويت:
تكميل فرم عضويت
دو قطعه عكس 4  3
فتوكپي صفحه اول شناسنامه
      حق عضويت: 50000 ريال